Thầy Anh Duy cho biết: “Bài văn tưởng tượng được học sinh Lê Mỹ