Đề bài:  Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu chuyện sau: NHÌN RÕ