Đề bài: Đọc câu chuyện sau: Có một cậu bé đang chơi ở đống