Đề bài: Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau: