Đề bài: Không bao giờ có thể trả hết nợ cho người vì ta