Đề bài: Nhà văn V.Huygô từng nói: “Trên đời này chỉ có một thứ