Đề bài: Có ý kiến cho rằng "Cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng